Sbotolau ar Amgueddfeydd/ Spotlight on Museums

Croeso i  wefan Sbotolau ar Amgueddfeydd. Arolwg cynhwysfawr o amgueddfeydd Cymru yw Sbotolau ar Amgueddfeydd. Roedd yr arolwg cyntaf yn 2006 ac yr ail yn 2011. Is-adran Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth Cymru.

Mae canlyniadau’r Sbotolau ar Amgueddfeydd 2015 bellach wedi eu cyhoeddi. Mae rhai o’r canfyddiadau allweddol o’r arolwg fel a ganlyn:

 • Roedd 3.8 miliwn o ymweliadau â Chymru yn 2014.
 • Yn seiliedig ar ymatebion yr amgueddfeydd a ddarparodd ddata ar ymweliadau ar gyfer 2011 i 2014, lleihaodd nifer yr ymweliadau 3.3%.
 • Mae plant (o dan 16 oed) yn cyfrif am 21% o’r ymweliadau ag amgueddfeydd.
 • Mae amgueddfeydd wedi ymgysylltu gyda mwy na 625,000 o bobl gyda gweithgareddau addysgol a digwyddiadau
 • Roedd effaith economaidd ymweliadau ag amgueddfeydd yng Nghymru yn 2014 yn cyfateb i £82,780,467.
 • Mae amgueddfeydd yng Nghymru yn gofalu am oddeutu 5.5 miliwn o eitemau
 • Mae 3,496 o bobl yn gweithio mewn amgueddfeydd yng Nghymru
 • Mae gwirfoddolwyr yn cyfrif am 66% y gweithlu, i fyny o 62% yn Sbotolau 2011.
 • Cyfrannodd gwirfoddolwyr 177,815 o oriau yn 2013/14 a oedd yn werth £1.37 miliwn

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad llawn yma.

Bydd y wybodaeth a gasglir yn cael ei ddefnyddio i hyrwyddo effaith gymdeithasol ac economaidd amgueddfeydd yng Nghymru, a bydd ar gael i amgueddfeydd feincnodi eu perfformiadau.


Welcome to the Spotlight on Museums website. Spotlight on Museums is a comprehensive survey of Wales’ museums, and was first undertaken in 2006 and then again in 2011. The survey is being undertaken on behalf of the Museums Archives and Libraries division of the Welsh Government.

The results of the Spotlight on Museums 2015 have now been published. Some of the key findings from the survey were as follows:

 • There were 3.8 million visits to Wales in 2014.
 • Based on the responses from museums that provided visit data for all years 2011 to 2014, visit numbers fell by 3.3%.
 • Children (under-16) account for 21% of visits to museums.
 • Museums engaged more than 625,000 in educational activities and events
 • The economic impact of visits to museums in Wales in 2014 was £82,780,467
 • Museums in Wales care for approximately 5.5 million items
 • 3,496 people work and volunteer for museums in Wales.
 • Volunteers account for 66% of the workforce, up from 62% in Spotlight 2011.
 • Volunteers contributed 177,815 hours of their time in 2013/14 worth £1.37 million.

You can download the full report here.

The information gathered through the survey will be used to promote the social and economic impact of museums in Wales and will be available to museums to benchmark their performance.